Институт за исторически изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за исторически изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за исторически изследвания

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 18.09.2024 г.
Оценка: 8,50

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,22

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“