Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 18.09.2024 г.
Оценка: 8,63

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,55

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Балкански литератури и култури
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история и тракология
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,32

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,26

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“