Институт по математика и информатика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по математика и информатика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по математика и информатика

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическа логика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Алгебра и теория на числата
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Диференциални уравнения
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Изчислителна математика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,64

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математически анализ
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Геометрия и топология
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,67

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Изследване на операциите
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
Акредитация валидна до: 23.03.2021 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии
Акредитация валидна до: 18.02 2020 г.
Оценка: 9,12

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“