Институт по катализ

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по катализ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по катализ

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ 
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,54

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен анализ
Акредитация валидна до2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“