Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,78

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,76

Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“