Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,78

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,76

Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до28.05.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“