Институт по физика на твърдо тяло

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по физика на твърдо тяло

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физика на твърдо тяло

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,70

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,55

Докторска програма: Биофизика 
Акредитация валидна до11.06.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“