Институт по физиология на растенията и генетиката

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по физиология на растенията и генетиката

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физиология на растенията и генетиката

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,41

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Физиология на растенията
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,20

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“