Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“