Институт по зеленчукови култури „Марица”

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по зеленчукови култури „Марица”

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по зеленчукови култури „Марица”

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,24

Докторска програма: Зеленчукопроизводство
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,33

Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“