Институт по земеделие - Кюстендил

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по земеделие - Кюстендил

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по земеделие - Кюстендил

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,30

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до:Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,36

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“