Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на тютюна и тютюневите изделия
Акредитация валидна до: 03.07.2019 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология)
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“