Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Професионално направление: 6.2 Растителна защита,  област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 
Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,38

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“