Делегирани бюджети

Начало » Делегирани бюджети » Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2019 г.

Заповед № РД09-2908/18.11.2019 за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. (публ. 20.11.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1447 от 31.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

Разпределение на средствата за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по чл. 4, ал. 1 т. 5 и т. 6 от ПМС № 328 от 2017 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2019 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2019 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите,
утвърдени със Заповед № РД 09-717/28.02.2019 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2019 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини


Делегирани бюджети 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 776 от 30 октомври 2018 година за изменение и допълнение на      РМС № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Заповед № РД09-2989/23.10.2018 10:29 за изменение на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 година, утвърдени със Заповед № РД 09-688/12.09.2018 г.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1644 от 14.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Справка за средствата за стипендии за 2018 г. на учениците след завършено основно образование в частните училища

Училища - ВРБ на МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2018 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование

Разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за 2018 г. по детски градини и училища

Заповед № РД09-688/12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2018 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № рд 09-358/28.02.2018 г. на министъра на образованието и науката

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2018 г.съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2018 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“