Документи

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Документи

Общи документи

Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014:    Свали файл

Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014:    Свали файл

Наръчник за дизайн и комуникация:    Свали файл

Annex IV – Информация и публичност:    Свали файл

Насоки за укрепване на двустранните отношения:    Свали файл

Стратегия за управление на риска:    Свали файл

ПМС № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм:    Свали файл

ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов Механизъм:   Свали файл

Лого на ФМ на ЕИП 2009-2014: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Logos

Лого на програмата: Свали файл


Насоки

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 2 "Деца в риск" - виж повече

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 1 "Младежи в риск" - виж повече

Ръководство за бенефициенти:   Свали файл

EEA CoE Quality Label Youth Centres:   Свали файл

EEA Roma mediators:   Свали файл


Покана за набиране на проектни предложения по Компонент 2 "Деца в риск"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 14:00 ч., 4 октомври 2013 г.  

Обява за набиране на проектни предложения

Насоки за кандидатстване

Call for Proposals

Пакет документи за кандидатстване


Покана за набиране на проектни предложения по Компонент 1 "Младежи в риск"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч., 30 април 2013 г.

Обява за набиране на проектни предложения

Насоки за кандидатстване

Call for Proposals

Пакет документи за кандидатстване


Системи за управление и контрол на изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (2009-2014) за България:    Свали файл

Системи за управление, мониторинг и контрол на изпълнението на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана от ФМ на ЕИП 2009 -2014:    Свали файл

Education of Roma children in Europe:    Here

Европейска младежка организация - научете повече    тук

We can! Taking action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives:    Свали файл

Manual for facilitators in non-formal education:    Свали файл


Други документи относими към Програмата:

  1. Семеен кодекс:    Свали файл
  2. Закон за закрила на детето:    Свали файл
  3. Закон за социално подпомагане:    Свали файл
  4. Закон за насърчаване на заетостта:    Свали файл
  5. Закон за здравето:    Свали файл
  6. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:    Свали файл
  7. Национална стратегия за младежта 2010 - 2020:    Свали файл
  8. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020:    Свали файл

Повече за знака за качество за Младежки центрове на Съвета на Европа можете да научите    тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“