Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Критерий 12:
Центърът насърчава ценностите на СЕ
Индикатори

12.1. Етиката, програмата и работната философия на центърът се основават на ценностите на СЕ: зачитане на човешките права, демокрацията и върховенството на закона.
12.2. Центърът насърчава приоритетите на СЕ в младежкия сектор като активно се занимава с образованието в областта на правата на човека, интеркултурното обучение, младежко участие, активното демократично гражданство и социалното включване на младежите в дейностите и работните си практики.
12.3. Ценностите на СЕ са отразени в етичния кодекс на човешките права за функционирането на центъра.

Критерий 13:
Центърът популяризира програмата на СЕ
Индикатори

13.1. Изданията на СЕ са изложени на видно място и са достъпни за разпространение сред участниците и посетителите.
13.2. Персоналът на центъра е запознат с дейностите на СЕ и може да даде нужната информация за тях на своите посетители.
13.3. Центърът насърчава дейностите на СЕ (напр. семинари, кампании и др.).

Критерий 14:
Центърът има прозрачни финансови процедури и контролни механизми
Индикатори

14.1. Центърът може да докаже, че съществуват съответни механизми за финансово управление и отчетност в съответствие с националните нормативни разпоредби и е с нестопанска цел.

Критерий 15:
Центърът е ориентиран към обслужването на клиента
Индикатори

15.1. Потребителите/клиентите на центърът редовно се призовават да предоставят оценка и обратна връзка за услугите, доставяни от центъра.
15.2. Персоналът на центъра взима под внимание оценката от потребителите/клиентите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“