Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

През м. март 2015 и м. април 2015 г., се проведоха обучения на екипите за управление, младежките работници и ромските образователни медиатори, наети по проектите, финансирани по Компонент 2 на Програма BG06 "Деца и младежи в риск". Обучението се проведе в Международен младежки център, гр. Будапеща. Това е вторият център на Съвета на Европа със Знак за качество. По време на обучението експертите разясниха структурата на Съвета на Европа, начините за финансиране, управление, самостоятелност. Видовете дейности, ресурсите, които се използват за обезпечаване работата на центровете и др. Представителите на проектите имаха възможността да се запознаят с няколко представители на местни НПО, които работят в сферата на ромските проблеми, както на местно, така и на международно ниво.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“