Инструментариум за оценка и методически указания

Начало » Приобщаващо образование » Инструментариум за оценка и методически указания

Ръководства за учители и терапевти

Помощникът на учителя в приобщаващото образование

Насоки за дейностите на психолозите и на педагогическите съветници за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост

Обучение на деца с тежки множествени увреждания

Обучение на деца с тежки поведенчески разстройства


Учебно-методически материали

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците
Ваня Матанова, Екатерина Тодорова
Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие Анелия Гърбачева
Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания Владимир Радулов, Мира Цветкова - Арсова, Неда Балканска


Методически материали за възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ), разработени от екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет

Методика за оценка на индивидуалните потребности на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ

Методически указания за изготвяне на индивидуален план за подкрепа на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ и СПИ


Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище 

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище (публ. 13.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“