Черна гора

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Черна гора

Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора  

обн. - ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г., в сила от 22.07.2015 г. , одобрена с Решение № 435 на МС от 12.06.2015 г.


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество  

обн. - ДВ, бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 17.05.2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“