Австрия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Австрия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Р България и правителството на Р Австрия за периода 2017-2021 г.

обн. - ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 44 от Програмата, тя е със срок на действие до 31 декември 2021 г. В случай че до тази дата не бъде приета нова Работна програма, действието й се удължава до влизане в сила на новата Работна програма, но не по-късно от 31 декември 2024 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“