Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Заповеди за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-1359/19.06.2020 г., изменяща Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД09-919/05.05.2020 г., в т. 2  „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за сесия август-септември за дейностите се определят нови дати (публ. 09.07.2020 г.)

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, (публ. 12.05.2020 г.)
изменяща  Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година (публ. на 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. на 30.08.2019 г.)


  • НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
    (обн. - ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г.; ....отм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,
    продължава да се прилага през ... учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО)
    Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през ... учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“