До 04 януари 2019 г. Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2019 г. » До 04 януари 2019 г. Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“

З А П О В Е Д

№ РД09-3824/13.12.2018 г.

На основание чл. 216, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

ОБЯВЯВАМ

Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място.

I. Изисквания към кандидатите

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 3. Да не са лишени от право да упражняват професията.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4/01.11.2017 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 5. Да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 или чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност.
 6. Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
 7. Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж.
 8. През предходната учебна година и към момента на кандидатстването да работят в системата на предучилищното и училищното образование, в регионално управление на образованието или в Министерството на образованието и науката.

II. Необходими документи

 1. Заявление до министъра на образованието и науката с професионални мотиви за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес на електронна поща).
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършено висше образование, документ за придобита професионална квалификация „учител“ съгласно разпоредбата на чл. 24 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти съобразно длъжността, за която се кандидатства (копия).
 4. Трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг, официален удостоверителен, документ, доказващ осигурителен стаж (копия).
 5. Документ, удостоверяващ, че кандидатът отговаря на изискването по Раздел I, т. 8 от настоящата заповед.
 6. Други документи, ако кандидатът притежава такива (копия):
  • документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
  • документ, удостоверяващ владеенето на един от следните чужди езици: английски, немски, френски, чешки.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 10 работни дни от датата на публикуване на обявата, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да бъдат оформени към датата на подаването им.

III. Заемане на свободното място

Свободното място се заема чрез:

 1. Подбор по документи.
 2. Интервю.

До участие в интервюто не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по Раздел I от настоящата заповед.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто по електронна поща на посочените от тях адреси.

По време на интервюто кандидатите се оценяват по следните компетентности, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т.1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • академична компетентност (първоначална професионална подготовка, умения за учене през целия живот);
 • педагогическа компетентност (планиране на урок или на педагогическа ситуация, организиране и ръководене на образователния процес, оценяване на напредъка на учениците, управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове);
 • комуникативна компетентност (умения за работа в екип, умения за работа с родители и други заинтересовани страни);
 • административна компетентност.

Министърът на образованието и науката взема окончателно решение за заемане на свободното място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“.

С одобрения кандидат министърът на образованието и науката сключва срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката и на електронните страници на регионалните управления на образованието.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“