Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по български език и литература – Приложение № 2, утвърден със Заповед № РД09-1511/14.07.2020 г. за допълване на Заповед № РД09-49 от 13.01.2020 г за Списъка на одобрените учебни помагала за чужбина (публ. 14.07.2020 г.) 

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-49/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.01.2020 г.)


Приложения от № 1 до № 13 към Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със Заповед № РД09-1245/ 29.05.2020 г.Заповед № РД09-1512/14.07.2020 г. и Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г. за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година:

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка – съгласно Приложение № 12 към Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г., допълваща Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 по Общата европейска езикова рамка – съгласно Приложение № 13 към Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г.,  допълваща Заповед № РД09-48/13.01.2020 г.  (публ. 12.08.2020 г.)

Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) – съгласно Приложение № 11 към Заповед № РД09-1512/14.07.2020 г. за допълнение на Заповед № РД09-48/13.01.2020 г., допълнена със Заповед № РД09-1245/29.05.2020 г. (публ. 14.07.2020 г.)

Заповед № РД09-1245/ 29.05.2020 г. за допълнение на Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. за утвърждаване на Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година (публ. 02.06.2020 г.)

Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година – списък на учебниците за гимназиален етап - XI клас, по учебни предмети от общообразователната подготовка (Приложение № 9) (публ. 02.06.2020 г.)

Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година – списък на учебните комплекти* по учебен предмет чужд език за постигане на нива по Oбщата европейска езикова рамка (Приложение № 10)(публ. 02.06.2020 г.)

Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година, състоящ се от следните приложения (публ. 17.01.2020 г.):

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование - Приложение № 1 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас включително) - Приложение № 2  (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас включително) - Приложение № 3  (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително) - Приложение № 4  (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка - Приложение № 5  (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка- Приложение № 6 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове - Приложение № 7 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух - Приложение № 8  (публ. 17.01.2020 г.).


 


Списъци на учебни помагала


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“