Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Архив » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование


Учебна 2019/2020 година


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти,  които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-1727/26.06.2019 на министъра на образованието и науката

Приложения от № 1 до № 11 към Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-841/18.03.2019 г., допълнена със Заповед № РД 09-1077/09.04.2019 г., Заповед № РД09-1408/22.05.2019 г., Заповед № РД09-1759/28.06.2019 г. и със Заповед № РД09-2084/16.08.2019 г. :

Списък на учебниците за X клас по учебния предмет история и цивилизации, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2084/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката – Приложение № 11 (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година – Приложение № 10

Списък на учебниците и учебните комплекти за IV клас и на учебниците за X клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година – Приложение № 9

Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебните комплекти по чужд език – руски език, за постигане на ниво B1.1 (A1-A2-B1.1) от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година - Приложение № 8 

Списък на познавателните книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група, които може да се използват в системата на предучилищното образование през учебната 2019/2020 година – Приложение № 7

Списък на познавателните книжки, които може да се използват в системата на предучилищното образование за учебната 2019/2020 година 

Списък на учебниците и учебните комплекти* за начален етап (от I до IV клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:
1. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.
2. Учебниците и учебните комплекти за ІV клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД09-11/08.01.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: 1. Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система

Списък на учебните комплекти* по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания - с увреден слух, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.


Учебна 2018/2019 година


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018/2019 година


Учебна 2017/2018 година


Списъци на учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година

Забележка:
Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.Учебна 2016/2017 година


Списъци на учебниците и учебните комплекти, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година


Списъци на учебни помагала

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“