Нормативни документи

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Нормативни документи

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“