Отпаднало правно основание

Начало » Наука » Новини и събития » Отпаднало правно основание

Отпаднало правно основание за издаване на Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа

На 11 май 2016 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми “au pair”. Директивата отменя Директива 2005/71/ЕО, на което основание е издадена от министъра на образованието и науката Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа.

В изпълнение на Директива (ЕС) 2016/801 са направени изменения в чл. 36 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в чл. 24б от Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). Съгласно чл. 36 (1) от ЗТМТМ граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа - за срока на продължителност на проекта.

В изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗТМТМ за провеждането на научното изследване в рамките на научноизследователски проект работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава декларация по образец, копие от срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научното изследване в рамките на научноизследователския проект, информация за провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано, и копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава. За регистрацията по горепосочената алинея служебно се извършва проверка за наличие на вписване на работодателя в Регистъра на научната дейност в Република България по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Посочените разпоредби на ЗТМТМ и ЗЧРБ са актове от по-висока степен, поради което предвидената специфична правна уредба на Наредба № 1 от 2008 г. се явява издадена на отпаднало правно основание и същата няма да се прилага, въпреки че не е отменена изрично.

Научните организации и висшите училища, включени в Националния списък на научноизследователските организации със седалище в Република България, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти съгласно Наредба № 1 от 27.02.2008 г., следва да изпълняват изискванията на чл. 36 на ЗТМТМ и чл. 33 от Правилника за неговото приложение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“