Е-Ж

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Е-Ж

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Жаклин Жорова Георгиева, младши експерт по Програма "Старт на кариерата" в МОН, 94-859 от 10.03.2021 г.

Жанета Костадинова Вакрилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив, 94-4547 от 23.08.2019 г.

Жасмина Цветанова Александрова-Стойкова, главен експерт, МОН 94-561 от 11.02.2019 г.


Евгени Илиев Евгениев, специалист в МОН, 94-4246 от 31.07.2018 г.

Евгения Борисова Стоянова, директор на РЦПППО-Русе, 94-118 от 10.01.2019 г. 

Евелина Емилова Василева, старши експерт по физическо възпитание и спорт, РУО-София град, 94-5321 от 23.11.2020 г.

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт в МОН, 94-2153 от 22.05.2020 г.

Екатерина Георгиева Алтънкова-Борисова, главен експерт в МОН, 94-3319 от 02.07.2021 г.

Екатерина Николова Попова, директор на дирекция, 94-2102 от 12.05.2021 г.

Екатерина Христова Димитрова, младши експерт в МОН, 94-1290 от 19.06.2019 г.

Елена Диянова Златева, старши юрисконсулт в РУО-Ловеч, 94-3695 от 05.07.2019 г.

Елена Евтимова Иванчева-Митрова, старши експерт за обучението в начален етап в РУО-София град, 94-5319 от 23.11.2020 г.

Елена Пламенова Консулова-Атанасова, началник на отдел в МОН, 94-1165 от 16.04.2020 г.

Еленка Славева Аливанова, главен специалист в МОН, 94-5757 от 07.11.2018 г.

Ели Павлова Алексиева, главен експерт в МОН, 94-5611 от 26.10.2018 г.

Ели Недева Кадиева, началник на отдел в МОН, 94-5643 от 23.12.2020 г.

Елица Красимирова Панушева, юрисконсулт в РУО - Кърджали, 94-955 от 11.03.2019 г. 

Елка Иванова Златева, експерт програми и проекти в МОН, 94-373 от 11.03.2020 г.

Елка Иванова Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - София-град, 94-2025 от 02.05.2019 г.

Елка Петкова Еленкова-Георгиева, директор на Средно училище "Мито Орозав" - гр. Враца, 94-458 от 09.02.2021 г.

Емил Иванов Малинов, главен експерт в МОН, 94-4574 от 26.08.2019 г. 

Емил Илиянов Георгиев, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Русе, 94-3255 от 15.07.2020 г.

Емилия Данова Григорова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2602 от 12.06.2020 г.

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-град 94-4958 от 14.09.2018 г.

Емине Юсуф Хасан, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Шумен, 94-1123 от 29.03.2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“