Е-Ж

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Е-Ж

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Жасмина Цветанова Александрова-Стойкова, главен експерт, МОН 94-561 от 11.02.2019 г.


Евгени Илиев Евгениев, специалист в МОН, 94-4246 от 31.07.2018 г.

Евгения Борисова Стоянова, директор на РЦПППО-Русе, 94-118 от 10.01.2019 г. 

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт в МОН, 94-4382 от 09.08.2018 г.

Екатерина Христова Димитрова, младши експерт в МОН, 94-1290 от 19.06.2019 г.

Еленка Славева Аливанова, главен специалист в МОН, 94-5757 от 07.11.2018 г.

Ели Павлова Алексиева, главен експерт в МОН, 94-5611 от 26.10.2018 г.

Елица Красимирова Панушева, юрисконсулт в РУО - Кърджали, 94-955 от 11.03.2019 г. 

Елка Иванова Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - София-град, 94-2025 от 02.05.2019 г.

Емил Дончев Тодоров, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Плевен, 94-1149 от 25.03.2019 г.

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - София-град 94-4958 от 14.09.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“