П

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » П

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Павлина Георгиева Попова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Хасково, 94-2395 от 13.05.2019 г.

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Монтана, 01 от 10.04.2018 г.

Петя Иванова Георгиева, главен счетоводител в РУО - Велико Търново, 94-3696 от 05.07.2019 г.

Петя Иванова Герасимова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив, ЧР-10-2 от 14.05.2018 г.

Петя Латунова Чобанова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Кърджали, 94-964 от 12.03.2019 г. 

Петър Маринов Бараков, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-704 от 06.03.2020 г.

Петьо Митков Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, 94-5710 от 07.11.2018 г.

Пламен Йосифов Георгиев, експерт програми и проекти, МОН 94-2612 от 12.06.2020 г.

Полина Станиславова Златарска, главен експерт в МОН, 94-4144 от 08.09.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“