С

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » С

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Светослав Лазаров Насвади, експерт програми и проекти в МОН, 94-483 от 06.04.2020 г.

Сийка Йорданова Иванова, старши експерт-човешки ресурси в РУО - Кърджали, 94-957 от 11.03.2019 г.  

Силвана Данаилова Пенелска, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Габрово, 94-1606 от 17.04.2019 г.

Симеон Василев Петров, главен специалист в МОН, 94-3613 от 29.06.2018 г.

Симеон Венциславов Симеонов, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Търговище, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Симона Панкова Панова, старши експерт по български език и литература в РУО - Търговище, 94-5699 от 02.11.2018 г. 

Слава Петкова Рачева, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО - Русе 94-5948 от 21.11.2018 г. 

Снежана Йорданова Георгиева, началник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", РУО - Плевен 94-6386 от 21.12.2018 г.

Соня Василева Мелоян, директор на дирекция в МОН, 94-5303 от 20.11.2020 г.

Стамен Димитров Стоев, началник на отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в РУО - Добрич, 94-6152 от 06.12.2018 г.

Станимир Михайлов Миланов, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Бургас 94-3105 от 08.07.2020 г.

Станислав Димитров Димов, главен експерт, 94-1936 от 10.05.2021 г.

Станка Дженкова Христова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Ямбол, 94-2682 от 17.06.2020 г. 

Стефан Димитров Терзиев, старши специалист-оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство ПМС 212, 94-395 от 03.02.2021 г.

Стефана Константинова Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - София-град, 94-4772 от 05.09.2018 г.

Стефка Николова Широканска, главен експерт в МОН, 94-5434 от 15.10.2018 г. 

Събка Запрянова Попова, старши експерт по български език и литература, РУО - София-град, 94-5812 от 12.11.2018 г. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“