Покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Фонд "Научни излседвания"

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) отправя покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (www.cost.eu). Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

Допустимите кандидати за участие в процедурата са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Критерии за оценка: условие за съфинансиране на участието на български екип в дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.

Максималният размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година. Mаксималният срок на договора за съфинансиране е две години. След приключване на договора и в случай, че акцията не е приключила и се предвижда участие на българския колектив, ръководителят на проекта може да кандидатства отново за оставащото време до приключване на Акцията, след като подаде отчет по приключилия договор.

Срок за подаване на предложенията – безсрочно. Предложенията се представят в деловодството на ФНИ на адрес гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 239Б, ет. 3.

Допълнителна информация, подробна покана за участие и необходимите документи ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/874.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“