Национални програми 2019

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение


 


3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 1: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва: 
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]  
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected] 
Андон Ковачев - младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел. 02/9217 665, e-mail: [email protected] 


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 2: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected] 
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: [email protected] 
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: [email protected] 
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected] 
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected] 
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected] 
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]   
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected] 


Дейност 3 „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 3: 17 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 3 са както следва:
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected] 
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]  
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected] 


Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за кандидастване е 7 май 2019 г.

Лица за контакт:
Георги Георгиев - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел.: 02/9217 581, e-mail: [email protected] 
Емилия Григорова – експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected] 


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]  
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected] 
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected] 


Модул „Културните институции като образователна среда “

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт: Радостина Николова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected] 
Елена Търничкова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 793; е-mail: [email protected] 
Галя Георгиева-Магаранова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 452; е-mail: [email protected] 


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение № 1 Списък за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 400, е-mail: [email protected]  
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 720, e-mail: [email protected]  
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]  


 


4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ 

Формуляр за кандидатстване


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Формуляр за кандидатстване


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” 

Лица за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 499, [email protected]  
Веселина Ганева – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 458, [email protected]  


5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;

Национална програма „Успяваме заедно“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 


Лице за контакт: Ваня Трайкова - държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail: [email protected]


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6;

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


8. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 8;

Национална програма „Квалификация“

ПОКАНА за подбор на учители за участие в Националната учителска програма, предназначена за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН - ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация“ – 2019 година

Списък на одобрените учители, преподаващи по учебен предмет физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, човекът и природата“ или в занимания по интереси в ЦПЛР в областта на науките и технологиите, за участие в квалификационно обучение в ЦЕРН - Женева от 21.07.2019 г. до 27.07.2019 г. по Националната програма „Квалификация” 2019 г.

Програмата е насочена към учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“.

Подаването на документите се извършва лично или чрез друго лице всеки работен ден, считано до 14 юни 2019 г. от 9.00 ч. до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката.

Повече информация >>


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Списък на одобрените за финансиране заявки по модул 1 „Екипи за обхват“, дейност 1 “Подпомагане на екипите“ от НП „Заедно за всяко дете“ – 2018 година

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 735, e-mail: [email protected] 
Василена Хаджиева – старши експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 426, e-mail: [email protected] 
Павлина Вълева – експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 565, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Заявка за oсигуряване финансирането за екипите за обхват от област ...

Заявка за планираните разходи

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ от РУО - 09.05.2019 г.


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Заявка за финансиране

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от училища/детски градини – 29.05.2019 г.

Всички заявки по НП „Заедно за всяко дете“ се приемат в МОН на ел. адрес: [email protected].10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Правила за координацията и контрола на дейностите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

Приложение 1 - Формуляр за участие
Приложение 2 - Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 - Декларация за условията
Приложение 4 - Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 - Отчет за получените и изплатените средства през 2019 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected] 
Антон Коев – главен експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected] 


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


„Модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np2018.mon.bg

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта

Ръководител: Велимир Бенов – държавен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected]  
Лица за контакт:
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Виржиния Хубчева - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].


 12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12;

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 8 май 2019 г.

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected] 
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected] 


13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

Национална програма „Без свободен час“

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
Справка- декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
Карта за мониторингово посещение

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел. 02/9217 554, e-mail - [email protected] 

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 449, e-mail – [email protected] 
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 749, e-mail – [email protected] 
Василена Хаджиева – старши експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 426, e-mail – [email protected] 
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 677, e-mail – [email protected] 


14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14;

Национална програма „Мотивирани учители“

ИНФОРМАЦИЯ за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт на дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: [email protected] 

Срок за кандидатстване:
Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164, e-mail: [email protected] 

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: [email protected]  

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието 
Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: [email protected] 


15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15;

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“


16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

Национална програма „Иновации в действие“


17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 17

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
Декларация (Приложение 2);
Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 юни 2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“