Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (публ. 21.10.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa


Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 27.10.2020 г. (публ. 21.10.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Финансово изпълнение“) по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 02.09.2020 г.)


Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Експерт „Финансово изпълнение“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 09.09.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 08.09.2020 г. (публ. 02.09.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Координатор „Териториални екипи“ по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“  (публ. 04.08.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Координатор „Териториални екипи“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 18.08.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.08.2020 г. (публ. 04.08.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информация и комуникация“ по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 04.08.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Експерт „Информация и комуникация“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 18.08.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.08.2020 г. (публ. 04.08.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Техническо изпълнение“ по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 22.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в подбор за позиция Експерт „Техническо изпълнение“ на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 05.06.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване на документи – 04.06.2020 г. (публ. 22.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция  Експерт „Мониторинг“ по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ (публ. 05.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в подбор за позиция Експерт „Мониторинг“ на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (публ. 01.06.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 22.05.2020 г. (публ. 15.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция Координатор „Информация и комуникация (публичност)“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (публ. 05.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ по позиция Експерт „Информация и комуникация (публичност)“ (публ. 20.05.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 15.05.2020 г.  (публ. 05.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ (публ. 10.03.2020 г.)

Съобщение до кандидатите, подали документи за участие в подбор за свободна позиция по проекта - Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ (публ. 26.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ по позиция Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ (публ. 19.05.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 16.03.2020 г.


Обявление за свободна позиция Координатор „Висши училища“ по проект „Студентски практики 2“ (публ. 02.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ по позиция Координатор „Висши училища“ (публ. 11.03.2020 г.)

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 12.03.2020 г.


Обявление за свободна позиция Координатор „Висши училища и връзки с работодателите“ по проект „Студентски практики 2“ (публ. 02.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ по позиция по проекта Координатор „Висши училища и връзки с работодателите“ (публ. 11.03.2020 г.)

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 12.03.2020 г.


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт по осигуряване на допълнителна интеграция на информационните системи и регистри“ по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ (публ. 19.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – 27.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция „Експерт по осигуряване на допълнителна интеграция на информационните системи и регистри“ ), по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ (публ. 05.03.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“