Координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти » Архив - 2019 » Координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“

ОБЯВЛЕНИЕ
за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ - 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за
предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

„Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта - Координатор „Дейност 7“)

1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование - минимум ОКС „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти - минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Подкрепа за успех“;
 • Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция Координатор „Дейност 7“ (доказва се с Автобиография – по образец на УО).

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения - работа с MS Office, ел. поща, работа с информационни и други системи, и др., удостоверени със сертификати/удостоверения или отразени в Автобиографията.
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ - ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

Координаторът подпомага ръководителя на проекта и заместник-ръководителя, като осъществява координация с лица, организации и/или структури – участници в дейност 7 по проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори;

Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. мониторинг при реализиране на дейност 7 по проекта;

Координира изпълнението на проектните дейности съвместно с Експерт Дейност 7, като подпомага териториалните екипи при изпълнение на дейност 7 по проекта;

Организира и извършва мониторинг на изпълнението чрез проверки на място по дейност 7 по проекта;

Предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности;

Събира и обобщава информация за изпълнението на проекта;

Подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществения мониторинг, съвместно с Експерт Дейност 7, които представя на ръководителя на проекта;

Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 2 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт, програми и проекти“ (позиция Координатор „Дейност 7“) на непълно работно време – 2 часа е 435,00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда - по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи - 21.05.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 - дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Документи за кандидатстване:

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

(публ. 14.05.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“