Закрила на деца с изявени дарби

Начало » Приобщаващо образование » Закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; ... бр. 36 от 03.05.2019 г., в сила от 03.05.2019 г.) Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление  № 97 на МС от 25.04.2019 г. (обн. - ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“