Закрила на деца с изявени дарби

Начало » Приобщаващо образование » Закрила на деца с изявени дарби

 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; ... изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби (публ. 07.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“