Координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти » Архив - 2019 » Координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободна позиция за длъжност

„Експерт, програми и проекти“ - 1 бр. в Министерство на образованието и науката

съгласно Административен договор за предоставяне на БФП по ОП НОИР по процедура за
предоставяне на БФП BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

„Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004
(позиция по проекта - Координатор „Дейност 6“)


1. Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование - образователно- квалификационна степен „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти - минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в процедурата „Подкрепа за успех“;
 • Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция Координатор „Дейност 6“ (доказва се с Автобиография – по образец на УО).

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения - работа с MS Office, ел. поща, работа с информационни и други системи, и др., удостоверени със сертификати/удостоверения или отразени в Автобиографията.
 • Владеене на английски език на работно ниво, удостоверено със сертификат или друг официален документ - ще се счита за предимство.

3. Основни дейности по длъжностна характеристика:

 • Координаторът подпомага ръководителя и заместник-ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или структури – участници в дейност 6 по проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори;
 • Подпомага експерта по дейност 6 при изпълнението на проектните дейности, в т.ч. мониторинг на дейността на кариерни консултанти при реализиране на дейност 6 по проекта;
 • Подпомага териториалните екипи при изпълнение на дейност 6 по проекта;
 • Извършва мониторинг на изпълнението чрез проверки на място по дейност 6 по проекта;
 • Предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности;
 • Събира и обобщава информация за изпълнението на заложения индикатор по проекта;
 • Подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществения мониторинг, които представя на ръководителя и/или заместник-ръководителя на проекта;
 • Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно.

4. Допълнителна информация:

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 2 часа за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта „Координатор „Дейност 6“) на непълно работно време – 2 часа е 435,00 лв.

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в процедурата (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография (по образец на УО на ОП НОИР);
 • копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • копие от други документи: за компютърни умения, владеене на чужд/и език/ци, допълнителна квалификация и/или правоспособност по преценка на кандидата;
 • уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на труда - по образец.

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 26.07.2019 г.

Телефон за контакт: 02/9217 559 - дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.

Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявената процедура: електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“