17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

1. Одобрява актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“ - приложение № 14 към т. 1, буква „о“ стр. 1
2. Одобрява актуализирана Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ - приложение № 17 към т. 1, буква „с“ стр 15.


17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 17

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Заповед № РД09-2154/28.08.2019 г. с одобрените за финансиране проектни предложения

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
Декларация (Приложение 2);
Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 юни 2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“