Учебно-изпитни програми

Начало » Общо образование » Учебно-изпитни програми » Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-174/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2020/2021 година  (публ. 28.01.2020 г.)

1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
3. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
4. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).


Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-168/ 27.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с приемането на учениците от обединените училища в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2020/2021 година (публ. 28.01.2020 г.)

1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
3. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
4. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).


НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“