Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година

Начало » Висше образование » Полезна информация » Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ

(публ. 09.07.2020 г.)

Зрелостници, приети за студенти в държавно висше училище по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „“Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, Химични технологии“, „Общо инженерство“, имат право да получават ежемесечно допълнителна стипендия от 100 лева, при условие, че резултатите им от държавните зрелостни изпити и/или задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са равни или по-високи от посочените по-долу приложения.

Стипендия можете да получите и ако бъдете приети в специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приложение 1 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Приложение 2 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

(публ. 09.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“