Г

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Г

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Галина Борисова Чекурова, експерт, програми и проекти

Галина Димитрова Дреновска, началник на отдел

Галя Великова Георгиева-Магаранова, главен експерт

Геновева Богомилова Пелова, старши експерт

Геновева Вълкова Черкезова, експерт програми и проекти

Георги Иванов Георгиев, главен експерт

Георги Николаев Динев, главен експерт

Георги Петров Кирков, държавен експерт

Георги Стоянов Пазвантов, служител по сигурността на информацията

Георги Цветков Илиев, главен експерт

Гергана Антонова Ночева, специалист

Гергана Георгиева Станчева, главен експерт

Гергана Николова Борянова, главен експерт

Грета Димитрова Ганчева, директор на дирекция

Грозденка Иванова Петкова, ръководител на ЗВО

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“