Конкурс за три стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2015-2016 година

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за три стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2015-2016 година

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за три стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2015-2016 година на основание на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителствата на двете страни

Стипендиите са предназначени за български граждани, за обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”, образователна и научна степен (OНС) доктор, следдипломна специализация или научни изследвания, участие в конференции на високо ниво и посещение на университети за четене на лекции.

В конкурса могат да кандидатстват лица от всички специалности, с изключение на  на стоматология, пластична хирургия, маркетинг, реклама, бизнес администрация, счетоводство и свързани с тези сфери специалности.

За кандидатите за следдипломна специализация, участие в конференции и четене на лекции, посещението може да започне от началото на 2016 година.

Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани.

2. Към момента на кандидатстване лицата за ОКС „магистър”, ОНС „доктор” и следдипломна специализация не трябва да са навършили 35 години.

3. Да владеят испански език и да притежават международно признат документ.

4. Кандидатите трябва да имат успех от дипломите за завършено висше образование не по-нисък от 5.00.

5. Кандидатите  за  обучение  в  магистърска програма да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в българско държавно висше училище.

6. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение в държавни висши училища или научни организации, а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса на български език с опис на приложените документи до дирекция „Висше образование”.
 2. Копие от лична карта на кандидата.
 3. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен.
 5. Списък на публикациите, ако има такива.
 6. За преподаватели и изследователи - договор по член 234 от  Кодекса на труда за повишаване на квалификацията, а за докторантите – копие на заповедта за зачисляване и писмено съгласие на научния ръководител. 
 7. Работна програма и мотивация.
 8. Покана от мексикански университет или институт с уверение, че кандидатът може  да бъде приет за обучение или специализация от висше училище или институт в Мексико от списък, посочен на интернет страница: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros.
 9. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, паспортните и визовите разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението или специализацията и за финансово-битовите условия на престоя си.

            Предимство при подбора от мексиканска страна ще имат:

 • кандидати с отличен успех;
 • кандидати от приоритетни за България области;
 • кандидати от дисциплини, които не се изучават в Република България;
 • университетски преподаватели или изследователи.

            Повече информация за университетите в Мексико, в които може да се проведе обучението или специализацията, изискванията към кандидатите, както и условията по пребиваването може да бъде получена на интернет – страница www.amexcid.mx.

Документите се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 11 август 2015 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОН на 14 август 2015 г. от 10,00 часа.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОН: 424 11 59, 9217 784 и 9217 530.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“