Млади учени в областта на отбраната и сигурността

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Млади учени в областта на отбраната и сигурността

КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ С ИЗЯВЕН ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА"

Министерство на образованието и науката чрез междуведомствената работна група за взаимодействие с НАТО обявява   конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност (http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm).

Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти с научни интереси в областта на отбраната и сигурността, които ще реализират своите идеи съвместно с утвърдени учени от научни колективи в Р България и страните-членки и партньори на НАТО.

Програмата на НАТО за мир и сигурност поддържа сътрудничеството с помощта на три установени механизми за безвъзмездна помощ:

  • многогодишни изследователски проекти и проекти за развитие
  • научни семинари
  • курсове за обучение

Всички дейности, финансирани по програмата, трябва да са насочени към един от нейните ключови приоритети, освен това трябва да има ясна връзка с темите на сигурността и стратегическите цели на НАТО.

Заинтересованите кандидати трябва да разработят резюме на идеен проект между 4 и 6 страници, който да отговаря на приоритетни теми за България и региона.

Приоритетните теми на Програмата за мир и сигурност са:

1) нововъзникващите предизвикателства пред сигурността:

а. Борба с тероризма
б. Енергийна сигурност
в. Кибер отбрана
г. Защита срещу ХБРЯ (химични, биологични, радиологични и ядрени) заплахи/вещества

2) Увеличаване на подкрепата за операциите и мисиите, ръководени от НАТО

а.Културни и социални аспекти на военните операции и мисии;

б. Засилване на сътрудничеството с други международни участници;

3) Подобряване на информираността относно промени в средата за сигурност, включително чрез ранно предупреждение, с оглед на предотвратяването на кризи.

4) Човешки и социални аспекти на сигурността,  свързани със стратегическите цели на НАТО.

5) Всеки проект, който има ясна връзка със заплахите за сигурността, извън посочените приоритети, може също да бъде разгледан за финансиране от програмата на НАТО SPS.

Кой може да участва?
Млади учени – магистри и докторанти, които имат изявен интерес в областта на отбраната и сигурността.

Каква е наградата?
Посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел в рамките на един ден, в който ще се организират брифинги с представители на различни дирекции от НАТО. Спечелилите конкурса ще имат възможност да представят своите проекти по време на информационния ден за НАТО на 25 септември 2015 г.  

Краен срок за изпращане на проектните предложения до 12.09.2015 г.

Изпращайте разработените проекти по пощата на адрес:

Дирекция „Наука“ – за конкурса за НАТО
Министерство на образованието и науката
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
1000 София

За допълнителна информация, може да се свържете с г-жа Мариета Попова, старши експерт в дирекция „Наука“, e-mail: [email protected], телефон: 0886/847 414.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“