Специалисти бизнес планиране

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Специалисти бизнес планиране

Министерството на образованието и науката НАБИРА специалисти по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, икономика и финанси, управление и координация на инфраструктурни проекти, финансови и стратегически анализи, експертни оценки в областта на управление на знанията, иновациите и институционалното развитие

Научноизследователската инфраструктура обвързва трите ключови фактора, необходими за изграждането на динамичен икономически модел на устойчиво развитие и заетост, базиран на „триъгълника на знанието”   – образование, научни изследвания и иновации и е важен компонент на всяка научна и изследователска система. Нейното наличие обслужва прогресивните фундаментални изследвания и дава възможност за реализирането на комплексни и интердисциплинарни задачи. Достъпът до модерна научна инфраструктура гарантира рамката за развитие на учените и е предпоставка за трансфера на технологии и знания.  

Във връзка с това Министерството на образованието и науката НАБИРА специалисти по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, икономика и финанси, управление и координация на инфраструктурни проекти, финансови и стратегически анализи, експертни оценки в областта на управление на знанията, иновациите и институционалното развитие с основна задача  преглед и предварителна оценка на бизнес планове за изграждане и развитие на научните инфраструктури, включени в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, приета с РМС № 569 от 31.07.2014 г. Срокът за изпълнение на дейността е 30 работни дни.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
Да имат професионален опит в поне три от изброените дейности:

  • разработване на бизнес план на инвестиционни проекти и/или научни проекти;
  • изготвяне на финансово-икономически анализи (разходи - ползи) за  инвестиционни проекти;
  • изготвяне на становища за оценка на научния потенциал и финансово-икономическа рентабилност и жизнеспособност на научно-приложни проекти;
  • анализ на данни, статистическа информация, изследване на добри практики и други аналитични дейности, свързани с изготвяне на бизнес планове за научно-приложни проекти;
  • анализ на риска по отношение на финансови и  икономически показатели при научно-приложни проекти;
  • бизнес планиране, маркетоложки профил, програми за комерсиализация и трансфер на научни резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на документите е 12.12.2015 г.

Документите се подават на хартиен носител и по e-mail:  [email protected]; [email protected][email protected].
Министерство на образованието и науката
гр. София 1000,
бул. „Княз Дондуков” 2А
До Дирекция „Наука”

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“