Конкурс за номиниране на трима български кандидати за в Университета за чужди езици „Ханкук“ в Сеул, Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конкурс за номиниране на трима български кандидати за в Университета за чужди езици „Ханкук“ в Сеул, Република Корея

О Б Я В А

 

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за номиниране на трима български кандидати за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Университета за чужди езици „Ханкук“ в Сеул, Република Корея, считано от м. март 2017 година

Кандидатите могат да кандидатстват за всички специалности на Университета за чужди езици „Ханкук“, с изключение на специалностите, предлагани в Department of Education, Division of Language and Diplomacy, Division of Language and Trade, Division of Biomedical Engineering.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани, както и техните родители;

2. Да са студенти в българско държавно висше училище през учебната 2016-2017 г., записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование:

- във втори курс, редовна форма на обучение;

- успешно завършили първи курс с успех не по-нисък от „много добър“ (4,50).

3. Да са в добро физическо и психическо здраве, което да им позволи да пребивават в Република Корея за продължителен период от време;

4. Да са завършили средното си образование с отличен или много добър успех;

5. Кандидатите за обучение по специалности с преподаване на корейски език следва да притежават сертификат за положен тест за владеене на корейски език TOPIK с минимално ниво 3;

6. Кандидатите, желаещи да се обучават в специалности, преподавани на английски език следва да притежават сертификат за TOEFL с резултат над 80 точки.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Университетът „Ханкук“ осигурява на одобрените кандидати освобождаване от такси за кандидатстване и обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочена специалност в Университета „Ханкук“ и списък на приложените документи;

2. Автобиографична справка, съдържаща домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;

3.  Академична справка за успеха и формата на обучение;

4.  Копие от личната карта;

5.  Мотивация за обучение в Университета „Ханкук“;

6.  Копие от дипломата за средно образование;

7.  Копие от сертификат за положен тест за владеене на корейски език TOPIK с минимално ниво 3 или копие от сертификат за владеене на английски език TOEFL с резултат над 80 точки.

8.  Декларация от кандидата, че:

  • е запознат с финансовите условия на обучението;
  • сам ще осигури пътните, визовите  и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки;
  • след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование“ и дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя;
  • ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към Университета за чужди езици „Ханкук“

Подробна информация за програмата на обучение може да бъде намерена на адрес: http://international.hufs.ac.kr

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София до 11.10.2016 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОН на 14.10.2016 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 784.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“