Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване

Начало » Административно обслужване » Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване

С лице към хората


Common Assessment FrameworkПРИКЛЮЧИ ПРОЦЕСЪТ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА CAF В МОН

10.04.2018 г.

В края на март 2018 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) приключи процесът на внедряване на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 (Common Assessment Framework - CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

В периода на изпълнение на дейностите по внедряване на модела CAF е изготвен тригодишен План за подобрение на административната дейност на Министерството на образованието и науката на базата на анализ и оценка на идентифицираните мерки в Доклада за самооценка на МОН. Реализирането на Плана представлява елемент от стратегическото и оперативното управление на министерството.

Повече информация


Common Assessment FrameworkМОН ИЗГОТВИ ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF

02.02.2018 г.

Министерството на образованието и науката (МОН) продължава процеса на внедряване на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF), стартирал в средата на октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация 


ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Министерството на образованието и науката предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на МОН на адрес: София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, партер „Запад“, стая № 4, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги и се консултират потребителите. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:
БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
IBAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;


СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

КАЛИНКА ТОНЕВА
тел. (02) 9217 751, e-mail: [email protected]

РАЛИЦА ПАСТАРМАДЖИЕВА
тел. (02) 9217 651, e-mail: [email protected]

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА
тел. (02) 9217 760; (02) 9217 588,  e-mail: [email protected]

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА
тел.  (02) 9217 760; (02) 9217 589, e-mail: [email protected]


Считано от 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Повече информация


Считано от 19 декември 2011 г. заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация и заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Повече информация


Считано от 8 ноември 2011 г. признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,  се извършва в Регионалните управления на образованието.

Повече информация


Признаването на документи за придобито висше образование в чужбина се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Повече информация


СПИСЪК на страните, с които Република България има подписани спогодби за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование

СПИСЪК на държавите - страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (конвенция № 12)


МОН ПОЛУЧИ ПЪРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
15 декември 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“