Връзки с обществеността и протокол

Начало » Министерство » Обща администрация » Връзки с обществеността и протокол

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 

директор

тел.: 
e-mail:

Пресцентър: тел.: 02 9217 741, 02 9217 744, 02 9217 512, e-mail: [email protected]


  1. разработва програма за представяне дейността на министерството, осигурява провеждането на информационната политика на министерството, планира и координира осъществяването ѝ;
  2. организира информационни кампании за предварително представяне на подготвяни от  министерството проекти на нормативни актове;
  3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
  4. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
  5. поддържа страницата на министерството в интернет.
  6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) организира протоколните представяния на министъра и на членовете на политическия кабинет;
  7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
  8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
  9. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) подготвя и изпраща поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция на министъра.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“