Харта на клиента

Начало » Административни услуги » Харта на клиента


С лице към хоратаДейността на Министерството на образованието и науката (МОН) се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност, комплексно административно обслужване и служебно събиране на информация.

В тази Харта се съдържа информация относно:

  • Административните услуги, извършвани от Министерството на образованието и науката;
  • Предоставяната комплексна административна услуга;
  • Цели, които Министерството на образованието и науката си поставя в областта на административното обслужване;
  • Стандарти за качество на административното обслужване;
  • повече >>

 


Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2018 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през второто полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през първото полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2016 г.

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2014 г.

Резултати от анкетнo проучванe сред потребителите на административни услуги в Министерство на образованието, младежта и науката за първото полугодие на 2011 г.

Сравнителни резултати от измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги за първо и второ полугодие на 2010 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, второ полугодие 2010 г.

Анкетно проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване на МОМН за периода януари-юни 2009 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, април - октомври 2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“