Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2018


Класиране на кандидатите за специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидатите за обучение в образователната и научна степен "доктор" съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява второто класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Класираните кандидат-студенти могат да получат в МОН удостоверението за приемане и останалите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. след 29.10.2018 г.

Второ класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018 - 2019 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” след извършеното първо класиране.

За обявените места могат да кандидатстват некласирани на първо класиране кандидат-студенти от българска народност.

За участие във второто класиране кандидатите следва да подадат в срок до 12.10.2018 г. в МОН заявление по образец с посочени желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от приложението. Заявлението може да се изтегли от интернет страницата на МОН – www.mon.bg – „За българите зад граница”, „Документи за кандидатстване“.

Заявленията и другите необходими документи следва да се изпращат на адрес: [email protected] .

Списък на свободните след първо класиране места за обучение на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър", съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 година

 


Първо класиране на кандидат-студенти – българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационната степен „бакалавър“, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява първото класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Класираните кандидат-студенти могат да получат в МОН удостоверението за приемане и останалите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. след 01.10.2018 г.

Писмените откази от първо класиране се изпращат в МОН по електронната поща ([email protected]) в срок от три работни дни след датата на публикуване на класирането. Свободните места за второ класиране ще бъдат обявени след 05.10.2018 година.

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония, класирани за обучение във висшите училища по изкуствата през учебната 2018-2019 година:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с извършеното второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година, Министерството на образованието и науката на Република България уведомява:
Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат след 19.09.2018 г. удостоверение, което се представя при записване в съответното висше училище. Удостоверенията се получават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в МОН - бул. „Княз Дондуков“ № 2 А. Некласираните кандидат-студенти също могат да получат своите документи.


ВТОРО класиране на кандидат-студенти съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2018-2019 година

Второ класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Класиране на кандидат-студенти за обучение в Националната спортна академия "Васил Левски" - София съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година


Информация за свободните места за второ класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2018-2019 година

Съобщение

Свободни места съгласно ПМС № 103/1993 г.

Свободни места съгласно ПМС № 228/1997 г.


ПЪРВО класиране на кандидат-студенти съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018-2019 година

Република Македония - съгласно ПМС № 103/1993 г.

Република Македония - съгласно ПМС № 228/1997 г.

Република Молдова

Република Сърбия

ПЪРВО класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018-2019 година

Република Албания - І класиране

Република Казахстан - І класиране

Република Косово - І класиране

Украйна - І класиране

Други страни

Списък на кандидат-студентите, допуснати до специализирани изпити за учебната 2018-2019 година в:


Протокол с резултатите на кандидат-студентите от Македония, явили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно ПМС №103/1993 г., и граждани на Република Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., през учебната 2018-2019 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите, явили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2018-2019 година от:

Албания

Казахстан

Косово

Молдова

Република Сърбия (Димитровград и Босилеград)

Украйна

 

Нормативни и административни актове

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет
РМС - Решение на Министерския съвет
ВУ - Висше училище
ЦИОО - Център за информационно осигуряване на образованието
НАЦИД - Националния център за информация и документация
ОКС - Образователно-квалификационна степен
ДЗИ - Държавен зрелостен изпит
БЕЛ - Български език и литература
МИО - Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 3. АМВР - Академия на министерството на вътрешните работи - София
 4. ВТУ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 9. ВА - Военна академия „Г. С. Раковски“-– София
 10. ИУ Вн - Икономически университет - Варна
 11. ЛТУ - Лесотехнически университет - София
 12. МУ Пл - Медицински университет - Плевен
 13. МУ Пд - Медицински университет - Пловдив
 14. МУ Сф - Медицински университет - София
 15. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
 16. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
 17. НВУ - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново
 18. НВУ Шн - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново, Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни   системи“ - гр. Шумен
 19. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София
 20. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - София
 21. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
 22. НХА - Национална художествена академия - София
 23. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 24. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев“
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово
 29. ТУ Сф - Технически университет - София
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал - Пловдив
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора
 32. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия  София
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 36. УХТ Пд - Университет по хранителни технологии – Пловдив
 37. ХТМУ - Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 38. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 39. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“