Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2020

 

 

Министерството на образованието и науката обявява второ класиране на кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование, приети съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020/2021 година.
Удостоверенията на класираните кандидати ще бъдат издадени от МОН и изпратени във висшите училища, от където кандидатите следва да ги получат.
Не се предвижда извършването на трето класиране.

Второ класиране на кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование, приети съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020/2021 година (публ.05.11.2020 г.)

Съобщение

(публикувано на 28.10.2020 г.)

Министерството на образованието и науката обяви свободните места, за които могат да кандидатстват кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Северна Македония, които не са приети на първо класиране за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършена степен „бакалавър”.

За обявените места от 29 октомври до 1 ноември могат да кандидатстват неуспелите на първо класиране кандидат-студенти от българска народност. Желанията се заявяват в електронната платформа за кандидатстване.

Във второто класиране могат да участват некласирани кандидат-студенти, както и такива, които са регистрирани в платформата, но не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо класиране. Те могат да заявят 3 нови желания чрез повторно подаване на некласираното заявление, като отново има възможност за редакция на желанията и за прикачване на допълнителни документи.

МОН обяви и класираните за обучение в образователна и научна степен „доктор“. Техните удостоверения ще бъдат издадени от МОН и изпратени във висшите училища, от където може да се получат.

Класираните за следдипломна специализация също ще си вземат удостоверенията от университетите.

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито висше образование, съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 28.10.2020 г.)

Класиране на кандидатите за обучение в образователната и научна степен "доктор" съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020-2021 година (публ. 28.10.2020 г.)

Класиране на кандидатите за следдипломна специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2020-2021 година (публ. 28.10.2020 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България (публ. 20.10.2020 г.)

Съобщение

Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите, българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование в български държавни висши училища през учебната 2020 -2021 г.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Първо класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито висше образование съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. и Постановление № 228 на МС от 1997 г.


СЪОБЩЕНИЕ за класираните кандидат-студенти на ВТОРО класиране (публ. 09.10.2020 г.)

Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след придобито средно образование съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 09.10.2020 г.)

Второ класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след придобито средно образование, съгласно Постановление № 228 на МС от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 09.10.2020 г.)


МОН ОБЯВИ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти, живеещи извън България, и граждани на Северна Македония (публ. 18.09.2020 г.)

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след придобито средно образование, съгласно Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 18.09.2020 г.)

Свободни места за кандидатстване за второ класиране за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след придобито средно образование, съгласно Постановление № 228 на МС от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 18.09.2020 г.)


Класиране на кандидатите, приети за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след придобито средно образование

Първо класиране на кандидат-студенти за обучение във висшите училища по изкуства и спорт съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2020-2021 година (публ. 10.09.2020 г.)


Министерството на образованието и науката отправя препоръка към новоприетите студенти, преди да предприемат пътуване за записване, да установят връзка със служебното лице от съответното висше училище, в което ще се обучават, за да уточнят подробностите, свързани с начало на учебната година, необходими документи, които следва да носят, работното време на службата за настаняване в студентско общежитие и т.н.

Сканираните в електронната платформа документи не заместват оригиналните документи, необходими за записване.

Оригиналните удостоверения от МОН, които се виждат в платформата, ще се получават от висшето училище.

Контактите на длъжностите лица от висшите училища, отговорни за записването на приетите студенти, ще намерите   ТУК.


 

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България (публ. 10.09.2020 г.)

Съобщение

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за студенти в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2020 -2021 г. Министерството на образованието и науката на Република България обявява първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите следва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.


Първо класиране на кандидатите съгласно ПМС № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (публ. 10.09.2020 г.)

Първо класиране на кандидатите съгласно ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (публ. 10.09.2020 г.)


ПРАВИЛА за приемане на студенти, докторанти и специализанти - българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна  дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, през учебната 2020 - 2021 година (публ. 10.09.2020 г.)МОН ПРЕДЛАГА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС

(публ. 14.07.2020 г.)


Платформа, предоставяща възможност за онлайн кандидатстване в български държавни университети, разработи Министерството на образованието и науката. Платформата ще е полезна за българи от чужбина и граждани на Северна Македония, които желаят да продължат обучението си в нашата страна.

Заради пандемията от COVID-19 тази година няма да се провежда традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, с който се кандидатства по постановленията за образователна дейност сред българите в чужбина и за граждани на Северна Македония.

За улеснение на кандидат-студентите в платформата са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и електронен формуляр с желанията на кандидата. 

Тази година класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Втори модул от платформата съдържа информация за всички български държавни висши училища и ще е полезен за младите хора да се запознаят с възможностите за обучение у нас.

Адресът за кандидатстване е: https://higher-edu.mon.bg/ap/home

 

 

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

(публ. 29.05.2020 г.)

Съобщение

Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19 българската държава полага максимални усилия за осигуряване на най-благоприятните условия за безпрепятствено и безопасно кандидатстване за обучение в български висши училища през учебната 2020-2021 година на кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и по ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

За целта Министерството на образованието и науката разработва платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

През настоящата година традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, няма да се провежда. Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Инструкциите за кандидатстване ще бъдат разписани и публикувани на интернет страницата на министерството - www.mon.bg в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България, до края на месец юни 2020 година.

Ще е необходимо да бъде попълнен електронен формуляр с желанията на кандидат-студента, както и да се прикачат съответните документи: диплома за завършено средно образование; удостоверение за раждане; документ за българска народност съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС № 103/1993 г. и документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация.

Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония.

Актуална информация по кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България.

За допълнителна информация:
Тодор Ванчев, тел.: 02 9217 630, e-mail: [email protected]
Венко Божанов, тел.: 02 9217 530, [email protected]
Антоанета Гиргинова, тел.: 02 9217 759, [email protected].


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Нормативни и административни актове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет 
РМС - Решение на Министерския съвет 
ВУ - Висше училище 
ЦИОО - Център за информационно осигурянаве на образованието 
НАЦИД - Национален център за информация и документация 
ЦОПУО - Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 
ОКС - образователно-квалификационна степен 
ДЗИ - Държавни зрелостни изпити 
БЕЛ - Български език и литература 
МИО - Международни икономически отношения

 

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
 3. ВТУ - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 
 4. ВВВУ - Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" - Варна  
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов" - София 
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София 
 9. ИУ Вн - Икономически университет - Варна 
 10. ЛТУ - Лесотехнически университет - София 
 11. МУ Пл - Медицински университет - Плевен 
 12. МУ Пд  -Медицински университет - Пловдив 
 13. МУ Сф - Медицински университет - София 
 14. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 15. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" - София 
 16. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" - София 
 17. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" - София 
 18. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски" - София 
 19. НХА - Национална художествена академия - София 
 20. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" 
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филиал Смолян 
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев"
 24. РУ Рз - Русенски университет „Ангел Кънчев", Филиал Разград 
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски" 
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов 
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна 
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово 
 29. ТУ Сф - Технически университет - София 
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал Пловдив 
 31. ТУ Сл - Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 
 32. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора 
 33. ТрУ Хс - Тракийски университет - Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 
 35. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София 
 36. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 
 37. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 
 38. УХТ - Университет по хранителни технологии - Пловдив 
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
 40. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" 
 41. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски" - Благоевград
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“