Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2021

Резултати от проведен общообразователен изпит за кандидат-студентите (публ. 05.07.2021 г.):

 1. Република Албания
 2. Република Казахстан
 3. Република Косово
 4. Република Молдова
 5. Република Северна Македония
 6. Република Сърбия
 7. Украйна
 8. Република Гърция, Република Кипър и Руската Федерация

Резултати от проведен специализиран изпит за кандидат-студентите (публ. 05.07.2021 г.):

 1. Република Албания
 2. Република Косово
 3. Република Молдова
 4. Република Северна Македония
 5. Република Сърбия
 6. Украйна
 7. Република Гърция, Република Кипър и Руската Федерация

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

Министерството на образованието и науката (МОН) на Република Българи обявява резултатите от проведените „общообразователен“ тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България, както и „специализиран“ онлайн тест за кандидатите за обучение в специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“, съдържащ въпроси по биология и химия за кандидатите за обучение – българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, съгласно на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021-2022 година.

Право на участие в първото и следващите класирания имат всички получили на тестовете оценка минимум Среден 3.00 и положително становище за наличието на българска народност от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Актуална информация за кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“, „Обучение в България“ (https://www.mon.bg/bg/173).
СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, И ЗА ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

(публ. 19.03.2021 г.)

Министерството на образованието и науката на Република Българи обявява началото на кандидатстудентската кампания за приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти в български държавни висши училища.

Електронната платформа за кандидатстване (https://higher-edu.mon.bg/ap/home) е достъпна на интернет страницата на МОН и ще бъде отворена от 19 март 2021 г. за регистриране на кандидати, завършили средно образование. При регистрирането ще може да се прикачват документи за българския произход на кандидатите, които ще бъдат проверявани от Държавната агенция за българите в чужбина.

Приемането на кандидат-студентите ще се извършва въз основа на конкурсни изпити, които ще се проведат в платформата и ще включват:

 • общообразователен онлайн тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България – за всички кандидати;
 • специализиран онлайн тест, съдържащ въпроси по биология и химия – за кандидатите за обучение по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“;
 • специализирани изпити, организирани и провеждани в Република България от висшите училища по изкуства и спорт – за кандидатите за обучение по изкуства и спорт.

В периода 15 април – 30 май 2021 г. кандидат-студентите ще имат възможност да положат пробни общообразователни и специализирани онлайн тестове, като предварително се запознаят с регламента и техническите особености при попълването на тест в електронна среда.

Датите на кандидатстудентските изпити ще се определят с графика на кампанията.

През месец юни 2021 г. кандидатите, завършващите средно образование, следва да положат тестовете по конкурсните изпити, резултатите от които ще участват при балообразуването.

Кандидатите за образователно-квалификационна степен „магистър“, за образователна и научна степен „доктор“ и за следдипломна специализация ще могат да подават своите документи в електронната платформа след 01.06.2021 г.

Актуална информация за кандидатстудентската кампания ще бъде публикувана своевременно на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“, „Обучение в България“ (https://www.mon.bg/bg/173).

За допълнителна информация: [email protected] 

 


Информация за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти - българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония 

(публ. 11.06.2021 г.)

Приложение № 1 - Брой на приеманите за обучение след завършено средно образование студенти - българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 2 - Брой на местата за обучение в ОКС "магистър" след придобито висше образование, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 3 - Брой на приеманите за обучение след завършено средно образование студенти - граждани на Република Северна Македония съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 4 – Брой на приеманите студенти - граждани на Република Северна Македония за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършено висше образование, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021-2022 година

Приложение № 5 - Брой на приеманите за обучение докторанти - българи, живеещи извън Република България, за учебната 2021-2022 година, съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г.


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Правила за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 26.04.2021 г.)

Приложение № 1. График на кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2021-2022 година; (публ. 26.04.2021 г., акт. 10.06.2021 г.)
Приложение № 2. Таблица за образуване на състезателен бал;
Приложение № 3. Справка за служебните лица от висшите училища, отговорни за записването на студентите във висшите училища и настаняването им в студентски общежития.


Нормативни и административни актове


Програми за конкурсни изпити

Програма за общообразователен изпит по български език, литература и история на България

Програма за специализиран изпит по биология и химия


Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет 
РМС - Решение на Министерския съвет 
ВУ - Висше училище 
ЦИОО - Център за информационно осигурянаве на образованието 
НАЦИД - Национален център за информация и документация 
ЦОПУО - Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 
ОКС - образователно-квалификационна степен 
ДЗИ - Държавни зрелостни изпити 
БЕЛ - Български език и литература 
МИО - Международни икономически отношения

 

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
 3. ВТУ - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 
 4. ВВВУ - Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" - Варна  
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов" - София 
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София 
 9. ИУ Вн - Икономически университет - Варна 
 10. ЛТУ - Лесотехнически университет - София 
 11. МУ Пл - Медицински университет - Плевен 
 12. МУ Пд  -Медицински университет - Пловдив 
 13. МУ Сф - Медицински университет - София 
 14. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 15. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" - София 
 16. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" - София 
 17. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" - София 
 18. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски" - София 
 19. НХА - Национална художествена академия - София 
 20. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" 
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филиал Смолян 
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев"
 24. РУ Рз - Русенски университет „Ангел Кънчев", Филиал Разград 
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски" 
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов 
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна 
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово 
 29. ТУ Сф - Технически университет - София 
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал Пловдив 
 31. ТУ Сл - Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 
 32. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора 
 33. ТрУ Хс - Тракийски университет - Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 
 35. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София 
 36. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 
 37. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 
 38. УХТ - Университет по хранителни технологии - Пловдив 
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
 40. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" 
 41. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски" - Благоевград
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“