Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2019

Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

(публикувано на 23.10.2019 г.)

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, за студенти, докторанти и специализанти в български държавни висши училища и научни организации по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 г., Министерството на образованието и науката на Република България обявява:

1. Второ класиране на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
2. Одобрените кандидати за обучение в образователната и научна степен „доктор“, както и за следдипломна специализация.

Класираните кандидати могат да получат в МОН удостоверението и останалите документи за записване в съответното висше училище/научна организация всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч., след 30.10.2019 г.

 1. Списък на кандидатите, одобрени за обучение на образователната и научна степен „доктор“ съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година;
 2. Списък на кандидатите, одобрени за следдипломна специализация съгласно чл. 5, ал. 3 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година;
 3. Списък на класираните на второ класиране кандидат-студенти за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ съгласно ПМС № 103/1993 г. през учебната 2019-2020 година;
 4. Списък на класираните на второ класиране кандидат-студенти за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ съгласно ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година.

Свободни места след първо класиране за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"

(публикувано на 08.10.2019 г.)

Списък на свободните след първо класиране места за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2019-2020 година

Списък на свободните след първо класиране места за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2019/2020 година

Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Северна Македония, за обучение в български държавни висши училища, съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2019 - 2020 година, Министерството на образованието и науката на Република България обявява свободните места за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” след извършеното първо класиране.

За обявените места могат да кандидатстват некласираните на първо класиране кандидат-студенти от българска народност и граждани на Република Северна Македония.

За участие във второто класиране кандидатите следва да подадат в МОН заявление по образец с посочени желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от приложението не по-късно от три дни след датата на публикуване на класирането. Заявлението може да се изтегли от интернет страницата на МОН – www.mon.bg – „За българите зад граница”.

Заявленията и другите необходими документи следва да се изпращат на адрес: [email protected].


Първо класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър"

(публикувано на 30.09.2019 г.)

I Класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър"  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година

I Класиране на кандидат-студентите за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2019-2020 година

Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България


Второ класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България, за обучение съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина през учебната 2019-2020 година

(публикувано на 25.09.2019 г.)

Списък на класираните на второ класиране кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.;

Списък на кандидат-студентите, класирани съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г за обучение в:

Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България за класираните кандидат-студенти

Във връзка с извършеното второ класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в български държавни висши училища по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година, Министерството на образованието и науката на Република България уведомява:

Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат след 01.10.2019 г. своите документи и удостоверението за записване, които се представят в съответното висше училище. Документите се получават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в МОН - бул. „Княз Дондуков № 2 А. Некласираните кандидат-студенти също могат да получат своите документи.


Второ класиране на кандидат-студенти по ПМС № 228/1997 г. от Република Северна Македония през учебната 2019-2020 година (публикувано на 17.09.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България (публикувано на 30.08.2019 г.)

Приложение 1 - Списък на свободните след първото класиране места за обучение на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2019-2020 година 
Приложение 2 - Списък на свободните след първото класиране места за обучение на граждани на Република Северна Македония съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година 


Република Сърбия - І класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 г. (публикувано на 21.08.2019 г.)

Република Северна Македония - І класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 г. (публикувано на 21.08.2019 г.)  

Република Северна Македония - първо класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2019-2020 година (публикувано на 21.08.2019 г.)

Република Албания - І класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година (публикувано на 15.08.2019 г.)

Република Молдова - І класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година (публикувано на 15.08.2019 г.)


Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с извършеното първо класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година, Министерството на образованието и науката на Република България уведомява:

Класираните на първо класиране кандидат-студенти могат да получат след 02.09.2019 г. своите документи и удостоверението за записване, които се представят в съответното висше училище. Документите се получават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа в МОН - бул. „Княз Дондуков“ № 2 А.


Украйна - І класиране на кандидат-студенти за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година (публикувано на 13.08.2019 г.)


Списъци на кандидат-студенти, допуснати до специализирани изпити във висшите училища по изкуства и спорт (публикувани на 13.08.2019 г.)

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”
Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”
Националната спортна академия “Васил Левски”
Националната художествена академия


Първо класиране на кандидат-студенти съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2019-2020 година

Списък на класирани кандидат-студенти от Република Косово
Списък на класирани кандидат-студенти от Република Казахстан
Списък на класираните кандидат-студенти от Други страни

Съобщение на Министерството на образованието и науката на Република България

За участие в първо класиране кандидат-студентите от Република Албания, Република Северна Македония, Република Молдова и Република Сърбия е необходимо да изпратят заверени копия на дипломите за завършено образование и други допълнителни документи не по-късно от 06.08.2019 г, включително. 

Класираните на първо класиране кандидати, които желаят да участват на второ класиране, следва в тридневен срок след датата на публикуване на класирането да изпратят по електронната поща отказ от първо класиране.

Електронни адреси за отказ от първо класиране, изпращане на дипломи за завършено образование и други необходими документи:

Република Албания и Република Косово – [email protected]
Република Молдова – [email protected]
Република Сърбия – [email protected]; [email protected]
Други страни – [email protected]
Украйна – [email protected]
Република Северна Македония (ПМС № 103/1993 г.) – [email protected]  
Република Северна Македония (ПМС № 228/1997 г.) - [email protected]

(Гореизброените списъци за първо класиране и съобщението са публикувани на 06.08.2019 г.)


Списък с резултатите на кандидат-студентите от Република Косово, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2019-2020 година

Списък за резултатите на кандидат-студентите от Украйна, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2019-2020 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите от Република Северна Македония, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите от Република Албания, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2019-2020 година

ПРОТОКОЛ с резултатите на кандидат-студентите от Република Казахстан, явили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. за учебната 2019-2020г.

Списък с резултатите на кандидат-студентите от Други страни, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2019-2020 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите от Република Молдова, явявили се на изпит по български език, литература и история на България, за приемане в български държавни висши училища съгласно ПМС №103/1993 г през учебната 2019-2020 година

Списък с резултатите на кандидат-студентите от Република Сърбия, явявили се на изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС №103/1993 г. през учебната 2019-2020 година


СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Северна Македония за студенти в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2019-2020 година, Министерството на образованието и науката на Република България съобщава:

 1. Кандидат-студентите, които желаят да подадат документи на територията на Република България, могат да го направят на 2, 3 и 4 юли 2019 г. във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" – София от 9,00 до 16,00 часа;
 2. Конкурсният изпит ще се проведе на 5 юли 2019 г. от 10,00 часа във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" – София. Адрес: ул. „Гео Милев“ 158.
 3. До Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" можете да стигнете с градски транспорт:
 • Автобус № 404 от Централна гара
 • Автобус № 11 от Лъвов мост
 • Автобус № 9 от Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Тролейбус № 11 от Сточна гара
 • Тролейбус № 4 от паметника на Васил Левски
 • Трамвай № 20 от Метростанция „Опълченска“
 • Маршрутни таксита № 21 или № 48

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Нормативни и административни актове

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет 
РМС - Решение на Министерския съвет 
ВУ - Висше училище 
ЦИОО - Център за информационно осигурянаве на образованието 
НАЦИД - Национален център за информация и документация 
ЦОПУО - Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 
ОКС - образователно-квалификационна степен 
ДЗИ - Държавни зрелостни изпити 
БЕЛ - Български език и литература 
МИО - Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив 
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив 
 3. ВТУ - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 
 4. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" - Варна 
 5. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов" - София 
 6. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" - София 
 7. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София 
 8. ИУ Вн - Икономически университет - Варна 
 9. ЛТУ - Лесотехнически университет - София 
 10. МУ Пл - Медицински университет - Плевен 
 11. МУ Пд  -Медицински университет - Пловдив 
 12. МУ Сф - Медицински университет - София 
 13. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 14. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" - София 
 15. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" - София 
 16. НМА Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" - София 
 17. НСА Национална спортна академия „Васил Левски" - София 
 18. НХА Национална художествена академия - София 
 19. ПУ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" 
 20. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филиал Смолян 
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - Физико-технологичен факултет, База Смолян (за специалности от област Техника) 
 22. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев" 
 23. РУ Рз - Русенски университет „Ангел Кънчев", Филиал Разград 
 24. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски" 
 25. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов 
 26. ТУ Вн - Технически университет - Варна 
 27. ТУ Гб - Технически университет - Габрово 
 28. ТУ Сф - Технически университет - София 
 29. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал Пловдив 
 30. ТУ Сл - Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора 
 32. УАЗ - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София 
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 
 36. УХТ - Университет по хранителни технологии - Пловдив 
 37. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
 38. ШУ - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 
 39. ЮЗУ - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“