Преподавател БЕЛ

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Преподавател БЕЛ

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА
град София  1000,  бул. „Княз Дондуков”  №  2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, чл. 6 от Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна;
 2. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия  „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна;
 3. Преподавател по българска народна музика и фолклор в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна;
 4. Преподавател по български народни танци в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по български език и литература през последните три години да са действащи учители на трудов договор в български висши или средни училища на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и българска народна музика и фолклор могат да бъдат музиканти и/или хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и българска народна музика и фолклор да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподавател по български народни танци в Болградската гимназия  „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
  • с предимство се ползват кандидатите, които имат собствено творчество, създадени и поставени авторски танци на фолклорна основа.
 • За преподавател по българска народна музика и фолклор в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 6 април 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1.    Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2.    Формуляр (по образец) за участие в конкурса – Приложен по-долу;
 3.    Копие от трудова книжка;
 4.    Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5.    Копие от диплома за висше образование;
 6.    Подробна автобиография;
 7.    Актуална снимка;
 8.    Списък на публикации (ако има такива).

    * * *

 • Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 часа до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.
 • Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.
 • Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“