Ключови компетентности

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации » Ключови компетентности

Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017

Цел на консултацията
Да се съберат предложения и коментари относно ревизията на настоящата Препоръка за ключови компетентности за учене през целия живот. Консултацията има за цел да събере информация по следните теми:

 • Силни и слаби страни в използването на Рамката за ключови компетентности от 2006 г.;
 • Приоритетните области, в които са необходими промени с оглед  да отговори на настоящите и бъдещите потребности на образованието и обучението;
 • Инструменти и процеси за подпомагане развитието на ключовите компетентности за всички.

Области на политиката
Образование и обучение.

Въпросник
Въпросникът се състои от 27 въпроса, разделени в две части. Въпросникът е достъпен само на английски език.
•    Вижте въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KeyCompetencesReview2017

Как да изпратите вашите коментари и предложения
Можете да попълните въпросника чрез онлайн платформа. Също така можете да качите и изпратите в онлайн платформата позиция относно преразглеждането на Препоръката за ключови компетентности (максимум 2 страници).

Отговорите на въпросника, заедно с данните на попълващия ще бъдат разпространени в интернет пространството, освен ако не възразявате личните Ви данни да бъдат публикувани. В този случай е предвидено публикуването на въпросника в анонимна форма. Можете да се запознаете с декларацията за поверителност на следния адрес: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/key-competences-consultation-2017-privacy-statement_en.pdf.

Информация относно защита на личните данни можете да откриете тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.  

Координати за връзка

 • Отговорна служба: Генерална дирекция “Образование и култура“
 • Ел. адрес: [email protected]
 • Пощенски адрес:
  European Commission
  Directorate General for Education and Culture
  J70 05/022
  B-1049 Brussels
  Belgium

Следващи стъпки
След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Резултатите от това допитване ще бъдат включени в прегледа на Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“