ОПАК

Начало » Документация » Програми и проекти » ОПАК

ОПАК

Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Проект

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение”

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение”

Проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България”

Проектът „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България” е насочен към организационно усъвършенстване на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, осигуряващо увеличаване на капацитета, ефективността и ефикасността при провеждане на националната политика в областта на науката и научните изследвания.

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът се изпълнява от обединение "Капацитет за бъдещето". Интернет страницата на проекта е: http://science.strategma.bg/.

Специфични цели на проекта

  1. Оценка на състоянието и функционалните връзки между структурите и институциите, които осигуряват формулирането и реализацията на националната научна политика;
  2. Организационно усъвършенстване – премахване на дублиращи се функции и изграждане на капацитет за ефективна и ефикасна реализация на политика в областта на науката и научните изследвания;
  3. Създаване на механизъм за ефективна съвместна работа и координация между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България.
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“