Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2007 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » UNFRA » Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2007 г.

Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2007 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Националният конкурс се обявява от
Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население
в рамките на проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивн ото здраве на младите хора в България”

І. Цели и организация:

 1. Конкурсът има за цел да стимулира учителите в практикуването на СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ и да се популяризира техният педагогически опит.
  Конкурсът се провежда ежегодно.
  Необходимите финансови средства за организацията и провеждането му се осигуряват от Фонда на ООН за население.
   
 2. Конкурсът се обявява в 4 категории, както следва:
  • І категория: 5-8 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІІ категория: 5-8 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности;
  • ІІІ категория: 9-12 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІV категория: 9-12 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности.
    
 3. Оценяването ще се извърши от комисия по следните критерии:
  • спазени условия за участие
  • творчески подход / оригиналност
  • интерактивност
  • резултативност
    
 4. Най-добрите материали във всяка от категориите в конкурса ще бъдат наградени, както следва:

  a. Първа награда – 350 лв.
  b. Втора награда – 250 лв.
  c. Трета награда – 150 лв.

  Ще бъдат определени и поощрителни награди на разработки, класирани от 4-о до 10-о място. Победителите и подгласниците в четирите категории на конкурса ще участват в национална среща на учителите, които работят в сферата на сексуалното и репродуктивното здравно образование.
   
 5. Комисията по оценяването ще подбере част от материалите, за публикуване в сборник.
   
 6. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец октомври 2007 г. на интернет страницата на МОН, както и чрез бюлетина “Час на здравето”.

 

ІІ. Условия за участие:

 1. До конкурса се допускат всички учители от страната, които желаят да споделят своя педагогически опит от работата си в областта на СЪВРЕМЕННОTO СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ.
   
 2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или групово.

   
 3. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати и добри практики в сферата на съвременното сексуално и репродуктивно здравно образование чрез обучението по отделни предмети или група предмети в рамките на ЗП, ЗИП, СИП, а така също и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
   
 4. Материалите трябва да включват:
  1. Заглавие
  2. Име на автора/авторите, училище/организация, категория за участие
  3. Тематика/област
  4. Цели
  5. Подходи, методи и средства
  6. Предварителна подготовка
  7. Ход на учебно-възпитателния процес
  8. Постигнати резултати – обратна връзка от учениците, материали от дейностите на учениците
  9. Приложения (ако има такива) - раздавателни материали, сценарии за ролеви игри и др.
    
 5. Материали, описани като проекти, няма да бъдат оценявани
   
 6. Материалите (в обем до 10 стандартни страници, без приложенията) трябва да бъдат изпратени задължително на електронен адрес и на хартиен носител, както следва:
  На електронен адрес: [email protected], [email protected]
  На хартиен носител - на адрес: 1040 София, ул. “Хан Крум” 25, ФНООН, За конкурса по СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
   
 7. Краен срок за предаване на конкурсните материали: 15 юли 2007 г.
   
 8. Изпратени материали не се връщат.

При въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към Ева Стоянова, асистент за връзки с обществеността на тел: 02/ 96 96 141 или e-mail адрес: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“