Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2006 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » UNFRA » Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2006 г.

Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2006 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА:
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Националният конкурс се обявява от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население в рамките на проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”

Условие за участие:

 1. До конкурса се допускат всички учители от страната, които желаят да споделят своя педагогически опит от работата си в областта на СЪВРЕМЕННОTO СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ.
   
 2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или екипно.
   
 3. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати и добри практики по сексуално и репродуктивно здравно образование чрез обучението по отделни предмети или група предмети в рамките на ЗП, ЗИП, СИП, а така също и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
   
 4. Материалите трябва да включват описание на темите, методите и организацията на образователно-възпитателния процес, които са използвани за постигане на целите на съвременното сексуално и репродуктивно здравно образование.
   
 5. Конкурсът се обявява в 4 категории, както следва:
  • І категория: 5-8 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІІ категория: 5-8 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности;
  • ІІІ категория: 9-12 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІV категория: 9-12 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности.
    
 6. Материалите в обем до 10 стандартни страници трябва да бъдат изпратени както на хартиен носител, така и на електронен адрес, както следва:
  На хартиен носител - на адрес: 1040 София, ул. “Хан Крум” 25, ФНООН, За конкурса по СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  На електронен адрес: [email protected]
  Изрично трябва да бъде указана категорията на конкурса, за която се кандидатства.
   
 7. Краен срок за предаване на конкурсните материали – 5 октомври 2006 г.
   
 8. Оценяването ще се извърши от специална комисия.
   
 9. Най-добрите материали във всяка от категориите в конкурса ще бъдат наградени, както следва:
  • Първа награда – 350 лв.
  • Втора награда – 250 лв.
  • Трета награда – 150 лв.

  Ще бъдат определени и поощрителни награди на разработки, класирани от 4-о до 10-о място.
  Победителите и подгласниците в четирите категории на конкурса ще участват в национална среща на учителите, които работят в сферата на сексуалното и репродуктивното здравно образование.

 10. Комисията по оценяването ще селектира част от материалите, които ще бъдат публикувани в сборник.
   
 11. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в периода 20–30 октомври 2006 г. чрез бюлетина “Час на здравето”.
   
 12. Изпратени материали не се връщат.
   
 13. Конкурсът има за цел да стимулира учителите в практикуването на СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ и да се популяризира техният педагогически опит.
   
 14. Конкурсът се провежда ежегодно.
   
 15. Необходимите финансови средства за организацията и провеждането на конкурса се осигуряват от Фонда на ООН за население.
   
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“